Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości
830,790 zł na realizację wymienionego programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Program adresowany jest:
1. do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:
• wykonywaniu codziennych czynności,
• poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
• ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
• stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy asystenta w:
• w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, instytucje, placówki kulturalne itp.),
• w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, galerie, muzea itp.).
Korzystanie z usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne.
Ważne: w godzinach korzystania z usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

Usługę asystencji osobistej będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające następujące wymogi:
• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
• osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.
Usługa asystencji osobistej może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Maksymalna liczba godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika Programu to 70 godzin miesięcznie ( liczba przyznanych godzin uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności uczestnika Programu).
Forma zatrudnienia asystentów – umowa cywilnoprawna (zlecenie).
Kwalifikacja odbywa się na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (plik znajduje się poniżej) złożonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie ul: 1 Maja 8.
Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:
• osobiście, w siedzibie MOPS w Tczewie przy ul. 1 Maja 8
• telefonicznie, pod numerem 58 777 00 20 wew.128
Pliki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia - wersja pdf, wersja doc

2. Formularz wyznaczenia asystenta - wersja pdf, wersja docx

3. Zakres czynności - wersja pdf, wersja docx

4. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - wersja pdf, wersja docx

5. Klauzula informacyjna - Gmina - wersja pdf, wersja docx

6. Klauzula informacyjna - Ministerstwo - wersja pdf, wersja docx