Uruchamiamy dla Państwa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019

Jest to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji: grudzień 2019r. - lipiec 2020r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową w mieście Tczewie należy:

  • zgłosić się do dowolnego pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2019.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Adres punktu PKPS wydającego żywność na terenie Tczewa:

Zarząd Miejski PKPS w Tczewie

Punkt dystrybucji żywności

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

tel. (58)777-00-20

Działania towarzyszące

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych działań towarzyszących, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,
  • programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 są dostępne na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu PO PŻ można składać na piśmie do Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej: ul. Garbary 12/13, 80-827 Gdańsk