Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kryterium dochodowe oraz gaz dla celów grzewczych

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.
W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
• od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
• od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia ustawy w życie, tj. do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wniosek o refundację

Aby uzyskać refundację należy złożyć stosowny wniosek. W Tczewie obsługą tych wniosków zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioskodawcą zatem musi być osoba, zamieszkująca w lokalu ogrzewanym gazem, która jest jednocześnie stroną umowy o dostarczenie paliwa gazowego oraz faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap.

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy. ul. 1 Maja 8.

 

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. - wersja pdf

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. - wersja doc

Klauzula informacyjna RODO