O czym warto pamiętać, ubiegając się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy

1. Złożenie wniosku do właściwego organu właściwego

Osoba składająca wniosek o:

  • świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+
  • świadczenia rodzinne
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia Dobry Start

składa go zgodnie z miejscem swojego zamieszkania.

Osobą właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych może być kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Tylko w przypadku mieszkańców miasta Tczewa, osobą właściwą do wydania decyzji w sprawie ww. świadczeń jest Prezydent Miasta Tczewa, natomiast obsługą wniosków zajmuje się organ właściwy, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

W przypadku osób zamieszkujących poza miastem Tczewem, na terenie gminy wiejskiej Tczew (np. w miejscowościach: Rokitki, Czatkowy, Bałdowo, Śliwiny, Turze, Damaszka i etc.), osobą właściwą do wydania decyzji w sprawie ww. świadczeń jest Wójt Gminy Tczew, natomiast obsługą wniosków zajmuje się organ właściwy, którym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.

Mapa gminy wiejskiej Tczew

czytaj więcej: Właściwość miejscowa ośrodka

2. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą Państwo składać:

- od 1 lipca 2019 drogą elektroniczną: za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, platformy PUE ZUS

- od 1 sierpnia 2019 bezpośrednio w siedzibie ośrodka lub wyznaczonych Punktach Obsługi Klienta, dotyczy to „tradycyjnych”, papierowych wniosków.

Niezależnie od tego, czy posiadają Państwo aktualnie przyznane świadczenie do końca września 2019r. czy nie, wystarczy w okresie od lipca do września 2019 r. złożyć JEDEN WNIOSEK, aby nasz ośrodek ustalił prawo do świadczeń do maja 2021r na wszystkie dzieci.

W przypadku gdy wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami złożą Państwo w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

Na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wydłużony okres do dnia 31 maja 2021 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

3. Opieka naprzemienna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - określająca zasady przyznawania świadczenia z programu „rodzina 500+” posługuje się terminem opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Mówimy o niej, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W takim przypadku kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Podobna regulacja zawarta jest również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, które określa zasady przyznawania kwoty 300 zł na wyprawkę szkolną – w tym przypadku świadczenie również przysługuje obojgu rodziców po połowie, tj. 150zł.

W przypadku wystąpienia w Państwa rodzinie opieki naprzemiennej prosimy o załączenie do wniosku prawomocnego orzeczenia sądu, bądź ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez sąd, potwierdzającej ten fakt.

4. Wybranie właściwej formy wypłaty świadczenia

Wnioskując o prawo do świadczeń, mają Państwo możliwość otrzymania ich przede wszystkim na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Aby otrzymywać świadczenia w kasie naszego ośrodka, nie wskazują Państwo żadnego numeru rachunku bankowego.

Zmiany formy pobierania świadczenia mogą Państwo dokonać na formularzu oświadczenia o formie pobierania świadczeń, dostępnym na naszej stronie

Świadczenia wypłacane są w jednej, ostatnio wskazanej przez Państwa formie. Oznacza to odpowiednio jeden, ostatnio wskazany rachunek bankowy lub wypłatę wszystkich świadczeń wyłącznie w kasie naszego ośrodka.

5. Podanie we wniosku adresu poczty elektronicznej

Na wskazany przez Państwa we wniosku adres poczty elektronicznej wpłynie informacja o przyznaniu świadczeń.

Ewentualną informację o odmowie przyznania świadczeń otrzymają Państwo w tradycyjnej papierowej formie, na adres zamieszkania wskazany we wniosku.

6. Kiedy mają Państwo pewność, że wniosek dotarł do naszego ośrodka?

Wnioski o świadczenia składane przez Państwa za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, bądź za pomocą platformy PUE ZUS zostają opatrzone potwierdzeniem zwrotnym, które kierowane jest do Państwa na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Otrzymując potwierdzenie, mają Państwo pewność, że wniosek dotarł do wskazanego przez Państwa organu i zostanie tam właściwie rozpatrzony.

Prosimy o zachowanie potwierdzenia złożenia wniosku. W razie wątpliwości i kontaktu z naszym ośrodkiem poprosimy Państwa o podanie numeru PIU wniosku. Umożliwi to szybsze odszukanie Państwa sprawy i zweryfikowanie postępu jej załatwienia.