Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości 615.978,00 zł na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego głównymi założeniami jest poprawa jakości życia oraz wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest:
1. do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osobom niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej muszą być realizowane zgodnie z zakresem czynności, który stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Korzystanie z usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne.
Usługę asystencji osobistej będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające następujące wymogi:
• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
• osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej oraz spełniają powyższe wymogi.
Usługa asystencji osobistej może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
Forma zatrudnienia asystentów – umowa cywilnoprawna (zlecenie).
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonej wraz załącznikami „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wraz z wszystkimi załącznikami zamieszczonymi poniżej.
Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:
• osobiście, w siedzibie MOPS w Tczewie przy ul. 1 Maja 8
• telefonicznie, pod numerem 58 777 00 20 wew.130, 128 lub 169

Pliki do pobrania:
1. Karta zgłoszenia - załącznik nr 7 do programu
2. Formularz wyznaczenia asystenta – załącznik nr 1
3. Zakres czynności – załącznik nr.8 do programu
5. Klauzula informacyjna, RODO - MOPS Tczew
6. Klauzula informacyjna, RODO – załącznik nr 12 do programu

Plakat informujący o wysokości dofinansowania w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023